POKUD jsi s našimi službami nespokojen, můžeš si stěžovat!


1.       Obrať se osobně na pracovníka zařízení, který má aktuálně službu. Pracovník je povinen informovat vedoucího programu a učinit o stížnosti zápis do denní knihy mimořádných záznamů ( písemná žádost nebo e-mail jsou přiloženy , jsou-li k dispozici ). Zápis obsahuje: datum a hodinu podání stížnosti, jméno a příjmení stěžovatele nebo kód, dále popis stížnosti, podpis stěžovatele a zaměstnance, který stížnost či připomínku přijal. Klient má právo na kopii zápisu. klient si může vybrat pracovníka, který ho bude zastupovat a stížnost vyřizovat. 


2.       Pokud se jedná o stížnost na pracovníka služby, stížnost se podává nejlépe vedoucímu služby, stížnost se podává nejlépe vedoucímu služby a  nejlépe písemnou formou - opět je pořízen zápis do denní knihy mimořádných záznamů a je přiložena případná další dokumentace ( viz. bod 1. )  


3.       Vedoucí zařízení není povinen se ke stížnosti vyjádřit ihned. Do 14-ti pracovních dnů je oznámen výsledek šetření a přijatých opatření klientovi písemně, vše je dokumentováno ( složka stížnosti na provoz služby, archivací došlé pošty a zápisem do knihy mimořádných událostí ) .

 

4.       Pokud se stížnost týká vedoucího pracovníka služby, je nejlépe adresovat ji k rukám ředitele CPDM o.p.s. a to buď písemnou formou na adresu CPDM o.p.s., nebo e-mailem na adresu cpdm@icmck.cz nebo přímo řediteli CPDM o.p.s.


5.       Ředitel CPDM o.p.s. stížnost prošetří osobně a vyjádří se k ní do 14ti dnů opět písemně. V případě nedosažení shody při poskytování služby je stížnost předána k posouzení dozorčí radě, která dá návrh správní radě CPDM o.p.s. - ta informuje prostřednictvím ředitele o závěrech šetření a přijatých opatřeních ( lhůta je 3 týdny od předání stížnosti k projednání dozorčí radě organizace ) .             

Jakou formou je možné stížnost podat:

a) osobně - ústně ( zaměstnanec pořídí zápis o stížnosti ) a informuje vedoucího služby


b) pokud chce stěžovatel zachovat anonymitu, je domluven styčný pracovník nebo forma komunikace 


c) písemně (e-mailem nebo písemný vlastní zápis) a způsob vyrozumění

 Kam je možné stížnost podat:

a) do schránky CPDM v přízemí budovy


b) do schránky Streetwork v patře, kde služba sídlí


c) vedoucímu služby – tel. 731 479 326, jambrikovic@cpdm.cz, nebo na adrese TP, tj. T.G.Masaryka 114 v ČK.


d) na emailovou adresu streetwork – streetwork@cpdm.cz


e) řediteli na adrese: T.G.Masaryka 114, Č. Krumlov v sídle TP, emailem přímo řediteli CPDM o.p.s. – cpdm@cpdm.cz


Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnosti nemusí být brán zřetel.
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue